WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Zariadenia (Správa zariadení)

Estimated reading: 4 minutes 54 views

Poslednou, no nie menej dôležitou časťou Factory Studia je časť pre správu zariadení (device managament).

Každé Zariadenie je možné priradiť pod Región, Zónu alebo dokonca pod už existujúce zariadenie. 

Postup krokov ako založiť nové zariadenie je veľmi jednoduchý. Je však veľmi prospešné si uvedomiť, že zariadenia (alebo iné objekty vstupu dát reprezentované zariadením) sú zdrojom údajov, ktoré sa budú následne spracovať.     

Pri zakladaní zón sme dbali na správne vytvorenú organizačnú štruktúru a teraz by sme mali dbať, aby priradenia zariadení boli do správnej zóny a na správnej úrovni, aby následne ľahko poskytovali správne údaje pre grafy.

Krok č.1

Kliknutím na ikonu Zariadenia sa prepnete do správy zariadení (Device managament)

Prepnutie sa zo správy zón do správy zariadení

Krok č.2

Kliknutím do pravej časti organizačnej úrovne (na príslušnú zónu) nastavíte miesto pripojenia novovytváraného zariadenia. Na overenie miesta pripojenia je jeho názov viditeľný aj v okne Vložte zariadenie v pravom hornom rohu mapového podkladu. 

Krok č.3

Kliknutím do ľavej časti menu s oblasťami zariadení (na príslušnú oblasť zariadenia) sa vám rozbalia jednotlivé zariadenia ich výberom si môžete príslušne zariadenie umiestniť na mapový podklad. Zariadenie je možne vytvoriť ako:

  • Polygón – ak je zariadenie priestorovo významne napr. linka alebo veľký stroj, kde by jednoduchý bod na mapovom podklade dostatočne nevystihol jeho podstatu
  • Bod – Na mape vznikne bod (tvar slzy s ikonou zariadenia)
  • Bez pozície – tento výber sa používa v prípade, ak umiestňujeme ďalšie zariadenie pod existujúce a to podradené zariadenie má rovnakú mapovú pozíciu ako zariadenie pod ktoré ho priraďujeme

Krok č.4

Po výbere umiestnenia sa v pravej časti menu objavia polia pre vyplnenie pre nové zariadenie.

Kliknutím na zaklikávacie pole Vytvorte TB identifikátor vytvoríte jedinečný identifikátor zariadenia  (zvyčajne číslo), ktoré sa po uložení cez  stlačenie tlačidla Ulož, automaticky vygeneruje do poľa TB identifikátor, ktoré pri zakladaní Zariadenia nie je ešte vidieť.

Rovnako je dôležité, aby ste vyplnili Názov zariadenia a dané zariadenie priradili do príslušnej Skupiny (rovnako výberom) zo štruktúry ľavého menu z Factory Dashboardu.

Do poľa Skupina je možno priradiť aj viac identifikátorov skupín, lebo je logické, že niektoré zariadenia sú použité pre viacero účelov. napr. Kamera môže slúžiť pre kontrolu bezpečnosti a tak bude v sekcii Bezpečnosť, ale zároveň slúži vďaka AI funkciám aj pre počítanie výrobkov, alebo pracovníkov a preto môže mať priradenú tiež skupinu Monitoring výroby. 

Krok č.5

Po uložení zariadenia sa príslušné zariadenie zobrazí aj v pravej logickej alebo organizačnej  štruktúre.  

V prípade, že potrebujete zariadenie zmeniť alebo vymazať, je to možné vykonať príslušnými ikonami zobrazenými na úrovni názvu zariadenia (Ceruzka  = zmena a Odpadový kôš = vymazanie zariadenia).

Rovnako je samozrejme možné zmeniť iniciálnu farbu ikony, alebo zmeniť iniciálne hodnoty jednotlivých atribútov. Hodnoty jednotlivých atribútov je možne meniť kedykoľvek a systém sa k zmene správa, ako keby bol daný údaj získaný priamo zo zariadenia. Vďaka tejto vlastnosti je možné Factory Studio využiť aj pre vstup údajov.

Časová pečiatka zmeny hodnoty atribútu odpovedá dátum a času uloženia danej zmeny. Systém selektívne identifikuje len zmenené údaje.

Zanechať komentár

CONTENTS