WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys can prove that digitization is easy even for small and medium-sized companies.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performace Dashboard – Tvorba komponentu typu KPI

Estimated reading: 12 minutes 52 views

Komponent typu KPI slúži na rýchle vytvorenie grafickej reprezentácie zaznamenaných dát pre ich analýzu v čase (porovnanie rovnakých časových období), alebo pre porovnanie s inými údajmi. Rovnako typ KPI môže prezentovať aj početnosť stavu v podobe koláčových alebo donutkových grafov. V nasledujúcej časti si popíšeme jednotlivé typy a spôsob ich založenia. 

Založenie KPI komponentu

Po vybratí KPI v poli Typ sa zobrazí nové pole KPI. V prípade, ak zakadamé nový graf, tak pole nevypĺňame, ale stlačíme tlačidlo (+). Viď nasledujúci obrázok.

V prípade, ak chceme použiť už existujúcu KPI definíciu, stačí ju vybrať s ponúkaného menu. Preto je veľmi dôležité dobre a zrozumiteľné označovať jednotlivé KPI definície.  

Čo je KPI definícia?

KPI definícia predstavuje webové rozhranie, ktoré pre daný komponent určuje aké údaje budú vybrané do spracovania (na pozadí sa vytvára výberová požiadavka – tzv. SQL request) a ako budú vizualizované a interpretované. O spôsobe výberu a spôsobe vizualizácie rozhoduje, ako budú vyplnené polia v jednotlivých záložkách. Takto sme schopní vytvoriť pomerne zložité výbery a vizualizácie bez potreby znalosti programovacieho jazyka

V nasledujúcej časti si popíšeme jednotlivé polia formulára pre lepšie pochopenie ich funkčnosti a významu. Môže sa stať, že výberom hodnoty do nejakého poľa sa niektoré polia skryjú alebo zobrazia. Nie je to chyba, ale vlastnosť. 

Založenie KPI definície

KPI (definíciu) je možné v rámci WorkSys platformy považovať za samostatný objekt, s ktorým je možné pracovať v rôznych miestach platformy. Vizuálne vyzerá základná obrazovka nasledovne.

Základné parametre každej KPI definície sú nasledovné:

Názov KPI

Užívateľský názov pre danú KPI definíciu a tak ako sme už zvyknutý je možné zadať pre názov rôzne jazykové preklady.

Kategória

Pole Kategória určuje, čo sa bude vizualizovať na Komponente a má nasledovné hodnoty:

 • Status – slúži na počítanie zariadení zodpovedajúcim výberu podľa aktuálnej hodnoty v poli Status. Pole status by malo byť obsiahnuté v každej digitálnej entite (zariadení). 
 • Ostatné – slúži na zobrazovanie všetkých ostatných polí digitálnych entít (zariadení) 

Skupiny

Do poľa Skupiny sa priraďujú názvy príslušnej Skupiny (rovnako výberom) zo štruktúry ľavého menu. Je to pre neskoršiu ľahšiu orientáciu v množstve KPI definícii. Samozrejme aj je možnosť priradiť aj viac identifikátorov skupín, lebo je logické, že niektoré KPI definície sú použité pre viacero účelov.

Typ grafu

Typ grafu určuje vizuálnu formu zobrazenia údajov a má nasledovné možnosti:

 • Výsečový graf – zobrazuje hodnotu atribútu iného ako Status a zväčša slúži na zobrazenie aktuálnej hodnoty viacerých objektov.
 • Budíkový graf – zobrazuje aktuálnu hodnotu atribútu na ciferníkovom polkruhu (veľmi často sa používa pre meraní výkonu alebo spotreby) 
 • Časový graf – používa sa na zobrazovanie časového priebehu hodnôt jedného alebo viacerých atribútov digitálnych objektov
 • Tabuľka – tento špeciálny komponent sa používa na zobrazenie nameraných a uložených hodnôt digitálnej entity (dá sa použiť len pre konkrétny digitálny objekt – entitu) s možnosťou exportu do súboru vo formáte .csv alebo .xlsx.  

Vizuálna časť definície KPI, záložky a ich polia

Záložka - Vizuálne možnosti grafu

Představuje šířku komponentu ve sloupcích

Poznámka: Většinou můžeme ponechat v původním nastavení, neboť velikost Komponentu lze nastavovat na příslušném Panelu přes dolní roh myší.

Popis jednotlivých polí:

Výška

Predstavuje výšku komponentu v bodoch.

Poznámka: Zväčša môžeme ponechať v pôvodnom nastavení, lebo veľkosť Komponentu sa dá nastavovať na príslušnom Panely cez dolný roh myšou.

Šírka

Predstavuje šírku komponentu v stĺpcoch 

Poznámka: Zväčša môžeme ponechať v pôvodnom nastavení, lebo veľkosť Komponentu sa dá nastavovať na príslušnom Panely cez dolný roh myšou.

Zobraziť legendu (prepínač)

Po zapnutí sa na grafe zobrazuje legenda vizualizovaných hodnôt

Legenda vo zvislej polohe 

Určuje kde sa legenda Komponentu zobrazuje vzhľadom na zvislú polohu. Možnosti sú Horná, Stredná a Dolná časť.

Legenda horizontálna poloha

Určuje kde sa legenda Komponentu zobrazuje vzhľadom na horizontálnu  polohu. Možnosti sú Vľavo, Stred a Vpravo.

Orientácia legendy

Určuje ako je  legenda Komponentu orientovaná. Možnosti sú Horizontálne a Vertikálne.

Záložka - Špeciálne možnosti typu grafu pre typ grafu Budíkový

Toto je vizuálna ukážka polí pre Budíkový graf. Budíkový graf sa používa pri zobrazovaní aktuálnej hodnoty atribútu. Veľmi často ide o výkon alebo spotrebu. Vizuálne vyzerá nasledovne.

Toto je vizuálna ukážka polí pre Budíkový graf aj s vysvetlením vlastností jednotlivých polí.

Min

Určuje minimálnu hodnotu Budíkového grafu 

Max

Určuje maximálnu hodnotu Budíkového grafu 

Počet desatinných miest

Určuje maximálnu hodnotu počtu desatinných miest na grafe

Počet segmentov na osi

Určuje počet segmentov, na ktoré sa ma graf vizuálne rozdeliť

Sfarbenie stupnice (tlačidlo)

Umožňuje farebne nastaviť celú stupnicu podľa požiadaviek používateľa

Pre Časový graf je zoznam polí nasledovný.

Časový interval

Určuje čas, za ktorý budú údaje agregované. Číselnú veľkosť  ako aj jednotku agregácie je možné nastaviť práve tu.

Časové okno

Určuje časový úsek, ktorý sa bude zobrazovať na grafe. Ak nastavím 2 dni, tak na grafe uvidím údaje za posledné dva dni agregované za  nastavený Časový interval. Číselnú veľkosť  ako aj jednotku agregácie je možné nastaviť práve tu. Toto pole sa zobrazuje len ak sú vypnuté prepínače Rozsah dátumov a Plávajúci rozsah

Hodnoty v grafe sa na Panely priebežne aktualizujú.

Rozsah dátumov

Ak je prepínač vypnutý,  tak sa časová šírka grafu riadi podľa nastaveného časového okna. 

Ak je prepínač zapnutý, tak sa je možné vybrať presný časový interval s presnosťou na minúty.

Plávajúci rozsah

Ak je prepínač vypnutý,  tak sa časová šírka grafu riadi podľa nastaveného časového okna, alebo nastaveného Rozsahu dátumov.

Ak je prepínač zapnutý, tak sa je možné vybrať dynamický časový blok od hodnoty Plávajúceho začiatku a definovať počet takýchto jednotiek cez hodnotu v poli Plávajúce okno. Veľkosť bloku odpovedá veľkosti agregačnej hodnoty tj. presný časový interval s presnosťou na minúty, od ktorých sa bloky začnú načítavať.

Hodnoty v grafe sa na Panely priebežne aktualizujú. 

Tento model sa s výhodou používa na meranie v agregácii po pracovných zmenách.  

Plávajúci začiatok

Toto pole sa zobrazuje ak je zapnutý prepínač Plávajúci rozsah. Od nastaveného dátumu a času sa budú údaje agregovať a vizualizovať podľa veľkosti  Časového intervalu a práve nastavený čas predstavuje štartovaciu pozíciu od kedy sa začnú bloky logicky započítavať..

Plávajúce okno

Toto pole sa zobrazuje ak je zapnutý prepínač Plávajúci rozsah. Hodnota plávajúceho okna určuje koľko časových blokov od aktuálneho času bude vizualizovaných spätne.

Počet desatinných miest

Toto pole určuje s akou desatinnou presnosťou budú hodnoty zobrazované.

Vizuálne mapovanie (tlačidlo)

Toto pole umožňuje nastaviť farebné hladiny vizualizovanej hodnoty atribútu na časovej osi. Interval nemusí byť spojitý.

Dátové výberové kritériá definície KPI a ich polia

Takto vyzerá iniciálna obrazovka pre nastavenie výberu údajov do grafu.

Zoznam jednotlivých polí a ich použiteľnosť je nasledovná:

Záložky Séria1 až SériaX

Predstavuje samostatné výberové kritériá, ktoré sa vizualizujú ako jeden grafický prvok (čiara, stĺpec). 

Pri časových grafoch je možne cez tlačidlo (+) vpravo hore robiť viac Sérii definícii sekvenčne číslovaných, čím sa umožňuje prekladať viac typov dát na jednej časovej osi. 

Subjekty

Do poľa Subjekty je možne vložiť jeden alebo viac entít alebo uzlov logickej štruktúry, ktoré budú zahrnuté do výberu. V prípade logického uzla sa do výberu zahŕňajú všetky entity daného typu vybraného v poli Typy subjektov od vybranej logickej úrovne vrátane všetkých nižších úrovní v priamej línii.   

Typy subjektov

Do poľa Typy subjektov je možne vložiť jeden alebo viac definícii typov objektov (ale zvyčajne stačí jeden typ objektu) a podľa vybraného typu objektu sa následne v ďalšej časti ponúkajú polia na výber a spracovanie. 

Dimenzia

Do poľa Dimenzia je možne vložiť atribut (typu  string) obsiahnutý v štruktúre Typy subjektov, podľa ktorého sa budú údaje dodatočne zoskupovať. Ak pole nie je typu string, agregácia nebude funkčná.

Označenie

Do poľa Označenie môžete vložiť popisku (pre každý jazyk zvlášť), ktorá nahradí v legende čísla zo záložiek Séria.

Index osi  Y

Poľom Index osi Y určujete, na ktorú Y os samá zobraziť škála. Pole umožňuje vybrať z dvoch hodnôt (Ľavá os a Pravá os).

Poznámka: Prednastavená je ľavá os. Táto funkcia sa s výhodou používa, ak sú hodnoty vizualizovaných polí v jednotlivých sériách s veľkým nominálnym (rádovým) rozdielom. Ak by sa všetky údaje zobrazovali na jednej osi, pri rádovo nižších hodnotách by sa stratila dynamika krivky.

Vizualizácia

Definuje spôsob vizualizácie údajov Komponente. Má nasledovné možnosti:

 • Čiarový graf
 • Stĺpcový graf
 • Skladaný stĺpcový graf 

Poznámka: Skladaný stĺpcový graf sa dá použiť len ak sa atribúty, ktoré majú byť naskladané na sebe nachádzajú v tej istej definícii entity. 

Príklad: Ak na jednom meracom bode elektrickej energie chcem vizuálne zobraziť samostatne evidovanú spotrebu pre fázu č.1 až fázu č.3.

Čo merať

Pole umožňuje vybrať atribút, ktorý sa bude vizualizovať na Komponente. 

Poznámka: V prípade ak pôjde o Skladaný stĺpcový graf, je možne vybrať viac ako jeden atribút.

Iba zmeny údajov (prepínač)

Do výberu budú zohľadnené len tie údaje daného atribútu, ktoré prišli ako vstupné k danému času (časová pečiatka). 

Poznámka: Treba si uvedomiť, že do WorkSys  nie je potrebné posielať všetky údaje štruktúry súčasne, ale je možné ich posielať aj časovo selektívne, ak sa napríklad zmení hodnota. Používateľ ale vidí vždy poslednú poslanú poslanú hodnotu na detaile digitálneho bodu, ale to neznamená, že všetky údaje boli poslané súčasne. 

Agregačná funkcia

Definuje spôsob spracovania údajov vybraného poľa (atribútu entity). Má nasledovné agregačné možnosti výsledku v danom časovom intervale:

 • Priemerný (Priemerná hodnota)
 • Min (Minimálna hodnota)
 • Max (Maximálna hodnota)
 • Súčet (Spočíta všetky hodnoty)
 • Posledná hodnota (Posledná prijatá hodnota zo zariadenia)

Legenda pre jednotky

Toto pole umožňuje zadať jednotku v akej sú údaje interpretované. 

Poznámka:  Ak definícia objektu (entity type) má jednotku k danému atribútu zdanú, tak sa do poľa automaticky prenáša. Ale je možné ju upraviť.

Obmedzujúce kritéria výberu

Atribúty

Určuje pole, ktoré bude slúžiť ako kritérium na výber údajov. 

Znamienko

Určuje logický operátor podmienky výberu.

Hodnota

Určuje hodnotu, voči ktorému sa hodnota atribútu v logike vybraného perátora bude pri výbere zohľadňovať.  

Cez tlačidlo (+) na konci podmienkového riadku je možné vložiť viac obmedzujúcich kritérií a všetky sú logicky spojenie logickým operátorom A súčasne platí, že  (čo v programovacom jazyku reprezentuje výraz AND).  

Nasledujúcej časti si detailnejšie popíše založenie a možnosti pre jednotlivé Kategórie a Typy grafov. Vzhľadom k univerzálnosti formulára, je samozrejme možné vyplniť aj nelogické kombinácie, ale nemusíte sa toho báť. Nestane sa vôbec nič, iba sa vám nič nevykreslí 🙂 . My sa budeme zaoberať v ďalšej časti len zmysluplnými kombináciami.      

Zanechať komentár

CONTENTS