WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Worksys je navrhnutý pre používateľov tak, aby používateľ klikal čo najmenej.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Performance Dashboard – Tvorba komponenty typu KPI

Estimated reading: 12 minutes 55 views

Komponent typu KPI slouží k rychlému vytvoření grafické reprezentace zaznamenaných dat pro jejich analýzu v čase (porovnání stejných časových období), nebo pro porovnání s jinými údaji. Rovněž typ KPI může prezentovat i četnost stavu v podobě koláčových nebo donutkových grafů. V následující části si popíšeme jednotlivé typy a způsob jejich založení.

Založení KPI komponenty

Po vybrání KPI v poli Typ se zobrazí nové pole KPI. V případě, že zakádáme nový graf, tak pole nevyplňujeme, ale stiskneme tlačítko (+). Viz následující obrázek.

V případě, že chceme použít již existující KPI definici, stačí ji vybrat z nabízeného menu. Proto je velmi důležité dobře a srozumitelné označovat jednotlivé KPI definice.

Co je KPI definice?

KPI definice představuje webové rozhraní, které pro danou komponentu určuje jaké údaje budou vybrány do zpracování (na pozadí se vytváří výběrový požadavek – tzv. SQL request) a jak budou vizualizovány a interpretovány. O způsobu výběru a způsobu vizualizace rozhoduje, jak budou vyplněna pole v jednotlivých záložkách. Takto jsme schopni vytvořit poměrně složité výběry a vizualizace bez nutnosti znalosti programovacího jazyka.

V následující části si popíšeme jednotlivá pole formuláře pro lepší pochopení jejich funkčnosti a významu. Může se stát, že výběrem hodnoty do nějakého pole se některá pole skryjí nebo zobrazí. Není to chyba, ale vlastnost.

Založenie KPI definície

KPI (definici) lze v rámci WorkSys platformy považovat za samostatný objekt, se kterým lze pracovat v různých místech platformy. Vizuálně vypadá základní obrazovka následovně.

Základní parametry každé KPI definice jsou následující:

Název KPI

Uživatelský název pro danou KPI definici a tak jak jsme již zvyklí lze zadat pro název různé jazykové překlady.

Kategorie

Pole Kategorie určuje, co se bude vizualizovat na Komponentě a má následující hodnoty:

 • Status – slouží k počítání zařízení odpovídajícím výběru podle aktuální hodnoty v poli Status. Pole status by mělo být obsaženo v každé digitální entitě (zařízení).
 • Ostatné – slouží k zobrazování všech ostatních polí digitálních entit (zařízení)

Skupiny

Do pole Skupiny se přiřazují názvy příslušné Skupiny (stejně výběrem) ze struktury levého menu. Je to pro pozdější snazší orientaci v množství KPI definici. Samozřejmě je také možnost přiřadit i více identifikátorů skupin, neboť je logické, že některé KPI definice jsou použity pro více účelů.

Typ grafu

Typ grafu určuje vizuální formu zobrazení dat a má následující možnosti:

 • Výsečový graf – zobrazuje hodnotu atributu jiného než Status a většinou slouží k zobrazení aktuální hodnoty více objektů.
 • Budíkový graf – zobrazuje aktuální hodnotu atributu na ciferníkovém půlkruhu (velmi často se používá pro měření výkonu nebo spotřeby)
 • Časový graf – používá se k zobrazování časového průběhu hodnot jednoho nebo více atributů digitálních objektů
 • Tabulka – tato speciální komponenta se používá k zobrazení naměřených a uložených hodnot digitální entity (lze použít pouze pro konkrétní digitální objekt – entitu) s možností exportu do souboru ve formátu .csv nebo .xlsx.

Vizuální část definice KPI, záložky a jejich pole

Vizuální část definice KPI, záložky a jejich pole

V této části si popište pole, která umožňují nastavovat vizuální část definice KPI. Všechny položky jsou soustředěny horní části záložky Vizuální možnosti grafu.

Dolní obrázek ukazuje základní u Kategorie Status, ale s jiným typem grafu mohou ještě některé přibýt.

Popis jednotlivých polí:

Výška

Představuje výšku komponentu v bodech.

Poznámka: Většinou můžeme ponechat v původním nastavení, neboť velikost Komponentu lze nastavovat na příslušném Panelu přes dolní roh myší.

Šířka

Predstavuje šírku komponentu v stĺpcoch 

Poznámka: Zväčša môžeme ponechať v pôvodnom nastavení, lebo veľkosť Komponentu sa dá nastavovať na príslušnom Panely cez dolný roh myšou.

Zobrazit legendu (přepínač)

Po zapnutí se na grafu zobrazuje legenda vizualizovaných hodnot

Legenda ve svislé poloze

Určuje, kde se legenda Komponentu zobrazuje vzhledem ke svislé poloze. Možnosti jsou Horní, Střední a Dolní část.

Legenda horizontální poloha

Určuje, kde se legenda Komponentu zobrazuje vzhledem k horizontální poloze. Možnosti jsou Vlevo, Střed a Vpravo.

Orientace legendy

Určuje jak je legenda Komponentu orientována. Možnosti jsou Horizontální a Vertikální.

Záložka - Speciální možnosti typu grafu pro typ grafu Budíkový

Toto je vizuální ukázka polí pro Budíkový graf. Budíkový graf se používá při zobrazování aktuální hodnoty atributu. Velmi často se jedná o výkon nebo spotřebu. Vizuálně vypadá následovně.

Toto je vizuální ukázka polí pro Budíkový graf is vysvětlením vlastností jednotlivých polí.

Min

Určuje minimální hodnotu Budíkového grafu

Max

Určuje maximální hodnotu Budíkového grafu

Počet desetinných míst

Určuje maximální hodnotu počtu desetinných míst na grafu

Počet segmentů na ose

Určuje počet segmentů, na které se má graf vizuálně rozdělit

Sfarbenie stupnice (tlačidlo)

Umožňuje barevně nastavit celou stupnici dle požadavků uživatele

Pro Časový graf je seznam polí následující.

Časový interval

Určuje čas, za který budou údaje agregovány. Číselnou velikost i jednotku agregace lze nastavit právě zde.

Časové okno

Určuje časový úsek, který se bude zobrazovat na grafu. Pokud nastavím 2 dny, tak na grafu uvidím údaje za poslední dva dny agregované za nastavený Časový interval. Číselnou velikost i jednotku agregace lze nastavit právě zde. Toto pole se zobrazuje pouze pokud jsou vypnuty přepínače Rozsah datumů a Plovoucí rozsah.

Hodnoty v grafu se na Panely průběžně aktualizují.

Rozsah datumů

Pokud je přepínač vypnutý,  tak se časová šířka grafu řídí podle nastaveného časového okna.

Je-li přepínač zapnutý, lze se vybrat přesný časový interval s přesností na minuty.

Plovoucí rozsah

Pokud je přepínač vypnutý,  tak se časová šířka grafu řídí podle nastaveného časového okna, nebo nastaveného Rozsahu dat.

Je-li přepínač zapnut, tak je možné vybrat dynamický časový blok od hodnoty Plovoucího začátku a definovat počet takových jednotek přes hodnotu v poli Plovoucí okno. Velikost bloku odpovídá velikosti agregační hodnoty tzn. přesný časový interval s přesností na minuty, od kterých se bloky začnou načítat.

Hodnoty v grafu se na Panely průběžně aktualizují.

Tento model se s výhodou používá k měření v agregaci po pracovních směnách.

Plovoucí začátek

Toto pole se zobrazuje, pokud je zapnut přepínač Plovoucí rozsah. Od nastaveného data a času se budou údaje agregovat a vizualizovat podle velikosti  Časového intervalu a právě nastavený čas představuje startovací pozici od kdy se začnou bloky logicky započítávat.

Plovoucí okno

Toto pole se zobrazuje, pokud je zapnut přepínač Plovoucí rozsah. Hodnota plovoucího okna určuje kolik časových bloků od aktuálního času bude vizualizováno zpětně.

Počet desetinných míst

Toto pole určuje s jakou desetinnou přesností budou hodnoty zobrazovány.

Vizuální mapování (tlačítko)

Toto pole umožňuje nastavit barevné hladiny vizualizované hodnoty atributu na časové ose. Interval nemusí být spojitý.

Datová výběrová kritéria definice KPI a jejich pole

Takto vypadá iniciální obrazovka pro nastavení výběru údajů do grafu.

Seznam jednotlivých polí a jejich použitelnost je následující:

Záložky Série1 až SérieX

Představuje samostatná výběrová kritéria, která se vizualizují jako jeden grafický prvek (čára, sloupec).

U časových grafů lze přes tlačítko (+) vpravo nahoře dělat více Sérii definic sekvenčně číslovaných, čímž se umožňuje překládat více typů dat na jedné časové ose.

Subjekty

Do pole Subjekty lze vložit jeden nebo více entit nebo uzlů logické struktury, které budou zahrnuty do výběru. V případě logického uzlu se do výběru zahrnují všechny entity daného typu vybraného v poli Typy subjektů od vybrané logické úrovně včetně všech nižších úrovní v přímé linii.

Typy subjektů

Do pole Typy subjektů lze vložit jeden nebo více definic typů objektů (ale obvykle stačí jeden typ objektu) a podle vybraného typu objektu se následně v další části nabízejí pole pro výběr a zpracování.

Dimenze

Do pole Dimenze lze vložit atribut (typu string) obsažený ve struktuře Typy subjektů, podle kterého se budou údaje dodatečně seskupovat. Pokud pole není typu string, agregace nebude funkční.

Označení

Do pole Označení můžete vložit popisek (pro každý jazyk zvlášť), který nahradí v legendě čísla ze záložek Série.

Index osy Y

Polem Index osy Y určujete, na kterou Y osu sama zobrazit škála. Pole umožňuje vybrat ze dvou hodnot (Levá osa a Pravá osa).

Poznámka: Přednastavená je levá osa. Tato funkce se s výhodou používá, pokud jsou hodnoty vizualizovaných polí v jednotlivých sériích s velkým nominálním (řádovým) rozdílem. Pokud by se všechny údaje zobrazovaly na jedné ose, při řádově nižších hodnotách by se ztratila dynamika křivky.

Vizualizace

Definuje způsob vizualizace dat Komponenty. Má následující možnosti:

 • Čárový graf
 • Sloupcový graf
 • Skládaný sloupcový graf

Poznámka: Skládaný sloupcový graf lze použít pouze pokud se atributy, které mají být naskládané na sobě nacházejí ve stejné definici entity.

Příklad: Pokud na jednom měřicím bodě elektrické energie chci vizuálně zobrazit samostatně evidovanou spotřebu pro fázi č.1 až fázi č.3.

Co měřit

Pole umožňuje vybrat atribut, který bude vizualizován na Komponentě.

Poznámka: V případě půjde-li o Skládaný sloupcový graf, lze vybrat více než jeden atribut.

Pouze změny údajů (přepínač)

Do výběru budou zohledněny jen ty údaje daného atributu, které přišly jako vstupné k danému času (časové razítko).

Poznámka: Třeba si uvědomit, že do WorkSys není třeba posílat všechny údaje struktury současně, ale je možné je posílat i časově selektivní, pokud se například změní hodnota. Uživatel ale vidí vždy poslední poslanou poslanou hodnotu na detailu digitálního bodu, ale to neznamená, že všechny údaje byly zaslány současně.

Agregačná funkcia

Definuje způsob zpracování dat vybraného pole (atributu entity). Má následující agregační možnosti výsledku v daném časovém intervalu:

 • Průměrný (Průměrná hodnota)
 • Min (Minimální hodnota)
 • Max (Maximální hodnota)
 • Součet (Spočítá všechny hodnoty)
 • Poslední hodnota (Poslední přijatá hodnota ze zařízení)

Legenda pro jednotky

Toto pole umožňuje zadat jednotku, v jaké jsou data interpretována.

Poznámka:  Pokud definice objektu (entity type) má jednotku k danému atributu zdanou, tak se do pole automaticky přenáší. Ale lze ji upravit.

Omezující kritéria výběru

Atributy

Určuje pole, které bude sloužit jako kritérium pro výběr dat.

Znaménko

Určuje logický operátor podmínky výběru.

Hodnota

Určuje hodnotu, vůči kterému se hodnota atributu v logice vybraného perátora bude při výběru zohledňovat.

Přes tlačítko (+) na konci podmínkového řádku lze vložit více omezujících kritérií a všechna jsou logicky spojení logickým operátorem A současně platí, že (což v programovacím jazyce reprezentuje výraz AND).

Následující části si detailněji popíše založení a možnosti pro jednotlivé Kategorie a Typy grafů. Vzhledem k univerzálnosti formuláře je samozřejmě možné vyplnit i nelogické kombinace, ale nemusíte se toho bát. Nestane se vůbec nic, jen se vám nic nevykreslí :-). My se budeme zabývat v další části jen smysluplnými kombinacemi.

Leave a Comment

CONTENTS