WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Factory Studio – Zóny

Estimated reading: 5 minutes 75 views

Postup krokov ako založiť zónu, alebo viac zón v rôznej logickej štruktúre vo vybranom regióne. Zóny sú objekty podradné časti regiónu v digitalizovanej oblasti. Hranice zóny je možne vyklikať ako polygón (pospájane GPS súradnice) a následne ľubovoľne a kedykoľvek zmeniť.

Pri zakladaní zón je veľmi dôležité si uvedomiť, že si vlastne vytváram organizačnú štruktúru,  pod vybraný región. Organizačná štruktúra nám bude slúžiť ako vodítko v pravom menu s možnosťou výberu do zobrazenia. Zároveň zóna sa to slúži ako miesto, kde je možné priradiť zariadenie alebo iné digitálne entity. 

Krok č.1

Zóna zakladám ikonou + a to buď na úroveň pod región, alebo pod už existujúcu zónu.

Založenie zóny pod vytvorený región.

Klikaním jednotlivých bodov na mapovom podklade vytvorte polygón. Polygón sa uzatvára automaticky posledným kliknutím na prvý vytvorený bod zóny na mape. Následne napíšete názov zóny a vyberiete jej farbu.

Pole Úroveň predstavuje číslo podlažia pri ktorom sa bude daná zóna zobrazovať. Pri poschodových objektoch je možné cez pole Úroveň rozlíšiť iný pôdorys zón, alebo samotný tvar objektu.

Upozornenie: Pri nevyplnené hodnoty sa daná zóna bude vo Factory Dashboarde zobrazovať na mapovom podklade bez ohľadu na vybranú úroveň podlažia.    

Krok č.2

Pre zakladanie podradenej zóny k už existujúcej zóne sa používa ikona (+)  pri názve už existujúcej zóny.

Krok č.3

Pre zakladanie podradenej zóny k už existujúcej zóne sa používa ikona (+)  pri názve už existujúcej zóny. ďalší postup je rovnaký ako kroku č.1.

Týmto spôsobom je možné vytvárať ľubovne hlbokú a širokú štruktúru, ktorá sa stane výborným vodítkom na ďalšie spracovanie údajov z priradených zariadení (vytváranie súčtov, priemerov, zisťovanie maximálnych či minimálnych hodnôt a pod.) za ktorúkoľvek zónu a jej všetky podradené. Tým sa výrazne zrýchľuje tvorba grafov alebo ich grafických výstupov v Časti KPI vo Factory Dashboarde,  alebo v Performace Dashboarde.   

Pri potrebe posunúť alebo zmeniť zónu je možné použiť ikonu ceruzky na zmeny polygónu. Následne sa prerušovanou čiarou identifikuje príslušná zóna a opakovaným kliknutím ľavým tlačidlom myši do identifikované objektu sa polygonom zmení na editovateľný. Tento fakt je vizuálne identifikovaný, že jednotlivé GPS polygónu sa zmenia na biele krúžky, s ktorými je možne praovať ako pri zakladaní objektu.

V prípade potreby zmazať zónu, je potrebné stlačiť  tlačidlo výmazu. Systém si pre bezpečnosť vyžiada ešte potvrdenie.

Upozornenie: V prípade výmazu zóny sa automaticky vymažú všetky podradené zóny a zariadenia!

Zanechať komentár

CONTENTS