WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys dokazuje, že digitalizácia je jednoduchá aj pre malé a stredné firmy.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Typy Atribútov digitálnych entít

Estimated reading: 5 minutes 120 views

Sú situácie, keď potrebné aby sa vizuálny Atribút ešte viac priblížil k predmetu jeho použitia. Napríklad ak chcete prepínač, tak nechce Atribút kde meníte hodnotu na 0 alebo 1. Chcete prepínač (grafický komponent). Toto pri tak genericky navrhnutom systéme ako je WorkSys je vždy výzva. V tejto časti si ukážeme ako hravo vie tieto potreby riešiť  WorkSys. 

Presne za týmto účelom vznikol Parameter Atribútu rich_type, ktorý takýmto spôsobom dáva informáciu forntendu, ako má vizualizovať daný Atribút na web používateľskom rozhraní. 

Ako sme už písali v predchádzajúcej kapitole tak rozšírenie parametru value_type o ďalší parameter rich_type umožňuje zobraziť špeciálny prvok používateľského rozhrania alebo formátovanie. Paramater rich_type je voliteľný a dopĺňa sa len v prípade potreby.

Zoznam možnosti je nasledovný:  

color

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Hodnota Atribútu je potom hexadecimálne vyjadrenie farby (pozri Color HEX

				
					...
 "fill_color": {
  "type": "static",
  "unit": null,
  "trans": {
   "cs": "Barva výplně",
   "de": "Füllfarbe",
   "en": "Fill color",
   "sk": "Farba vyplnenia"
  },
  "rich_type": "color",
  "value_type": "string",
  "value_default": "#ff2a00"
 },
 ...
				
			

url

 

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Hodnota Atribútu je potom URL linka, ktorá je z detailu entitiy kliknuteľná ako hypertextový odkaz.

				
					...
 "atribute_url": {
  "type": "static",
  "unit": " ",
  "trans": {
   "cs": "Popis attribute_url v cs jazyku",
   "de": "Popis attribute_url v de jazyku",
   "en": "Popis attribute_url v en jazyku",
   "sk": "Popis attribute_url v sk jazyku"
  },
  "rich_type": "url",
  "value_type": "string",
  "value_default": "https://online.worksys.space/worksys/"
 }
...
				
			

switcher

 

Tento parameter sa definuje ak je value_type „bool“. Hodnota Atribútu je potom vizuálny prepínač.

				
					...
 "state_of_contactor": {
  "type": "telemetry",
  "unit": "",
  "trans": {
   "cz": "Stav stykače",
   "de": "Zustand des Schützes",
   "en": "State of contactor",
   "sk": "Stav stýkača"
  },
  "rich_type": "switcher",
  "value_type": "bool",
  "controllable": {
   "method": "set_command",
   "command": "switch",
   "maintenance_by": "local_energy"
  },
  "value_default": false
 },
 ...
				
			

datetime

Tento parameter sa definuje ak je value_type „number“. Transformuje časovú pečiatku z UNIX formátu (Epoch formát)  do formátu požadovaného používateľom. Výstup je formátovaný na napr.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používa metódu formátovania z moment.js

				
					...
 "maintenance_date": {
  "type": "static",
  "unit": null,
  "trans": {
   "cz": "Datum údržby",
   "de": "Wartungsdatum",
   "en": "Maintenance date",
   "sk": "Dátum údržby"
  },
  "rich_type": "datetime",
  "value_type": "number",
  "value_default": 0
 },
 ...
				
			

duration

Tento parameter sa definuje ak je value_type „number“. Transformuje výsledok rozdielu časov v UNIX formáte (Epoch formát) na zrozumiteľné vyjadrenie časového rozdielu napr. 12:43:18 .

Výstup je formátovaný na napr.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používa metódu moment.js duration extension)

				
					...
 "duration": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "trans": {
   "cz": "Doba trvání",
   "de": "Dauer",
   "en": "Duration",
   "sk": "Trvanie"
  },
  "format": "HH:mm:ss",
  "rich_type": "duration",
  "value_type": "number",
  "value_default": 0
 },
...
				
			

Dalším parametrom format môžete nastaviť očakávaný formát výstupu.

switch_profile_select

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Zobrazuje výber na zmenu profilov prepínača. Komponent bez oprávnení nie je aktívny a nemôže byť ovládaný používateľom.

				
					...
 "profile_line": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "rich_type": "switch_profile_select",
  "value_type": "number",
  "controllable": {
   "method": "set_profile",
   "maintenance_by": "local_setup"
  },
  "value_default": null
 },
...
				
			

dimming_profile_select

 

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Zobrazuje výber na zmenu profilov prepínača. Komponent bez oprávnení nie je aktívny a nemôže byť ovládaný používateľom.

				
					...
 "dimming_profile": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "rich_type": "dimming_profile_select",
  "value_type": "string",
  "controllable": {
   "method": "set_profile",
   "maintenance_by": "local_setup"
  },
  "value_default": ""
 },
...
				
			

attribute_rules

Tento parameter obsahuje podmienky pre modul pravidiel. Pozri: RuleEngine . Najčastejšie sa používa pri nastavovaní farebnej vizualizácií v závislosti od hodnoty Atribútu. 

				
					...
 "status": {
  "type": "telemetry",
  "unit": null,
  "trans": {
   "en": "Status",
   "sk": "Stav",
   "de": "Status",
   "cz": "Stav"
  },
  "value_type": "string",
  "value_default": "virtual",
  "attribute_rules": {
   "fill_color": [
    {
     "value": "#adadad",
     "condition": "virtual"
    },
    {
     "value": "#1eff00",
     "condition": "OK"
    },
    {
     "value": "#ff2a00",
     "condition": "NOK"
    }
   ]
  }
...
				
			

Alebo napríklad pri interpretácii úrovne svietenia, kde sa farba určuje intervalom hodnôt.

				
					...
"dimming": {
  ...
  "attribute_rules": {
    "fill_color": [
      {
       "condition": "(,50]",
       "value": "#fcfeff"
      },
      {
       "condition": "(50,80]",
       "value": "#f0f7ff"
      },
      {
       "condition": "(80,)",
       "value": "#deebf7"
      }
    ]
  }
  ...
}
...
				
			

controllable

Tento parameter umožňuje k aktívnym autorizačným prvkom vložiť podmienky dodatočnej autorizácie potrebnej priamo v definícií profilu používateľa pre aktívne použitia daného grafického prvku.

				
					...
  "controllable": {
   "maintenance_by": "lighting",
   "method": "set_command",
   "command": "dimming"
  },
...
				
			

Ďalšími Parametrami „method“ a „command“ nastavujeme grafický prvok, ktorý má byť ovplyvnený. Podporované „command“ hodnoty sú:

 • dimming
 • switch

 

				
					...
  "controllable": {
   "maintenance_by": "lighting",
   "method": "set_command",
   "command": "switch"
  },
...
				
			

Rule Engine

Rule Engine nastaví atribút entity na základe definovaných pravidiel podmienok. Podmienkou môže byť pravidlo intervalu (napr.: (50,80]) alebo akákoľvek platná hodnota JSON na porovnanie (napr.: true, „notokstring“, 12, …)

 • ( <hodnota> , <hodnota> ) – otvorený interval
 • [ <hodnota> , <hodnota> ] – uzavretý interval (vrátane koncového bodu)

Zanechať komentár

CONTENTS