WorkSys

WorkSys

Did You Know?

S WorkSys neexistuje žiadne riziko dodávateľského zamknutia.

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Typy Atribútov digitálnych entít

Estimated reading: 5 minutes 41 views

Sú situácie, keď potrebné aby sa vizuálny Atribút ešte viac priblížil k predmetu jeho použitia. Napríklad ak chcete prepínač, tak nechce Atribút kde meníte hodnotu na 0 alebo 1. Chcete prepínač (grafický komponent). Toto pri tak genericky navrhnutom systéme ako je WorkSys je vždy výzva. V tejto časti si ukážeme ako hravo vie tieto potreby riešiť  WorkSys. 

Presne za týmto účelom vznikol Parameter Atribútu rich_type, ktorý takýmto spôsobom dáva informáciu forntendu, ako má vizualizovať daný Atribút na web používateľskom rozhraní. 

Ako sme už písali v predchádzajúcej kapitole tak rozšírenie parametru value_type o ďalší parameter rich_type umožňuje zobraziť špeciálny prvok používateľského rozhrania alebo formátovanie. Paramater rich_type je voliteľný a dopĺňa sa len v prípade potreby.

Zoznam možnosti je nasledovný:  

color

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Hodnota Atribútu je potom hexadecimálne vyjadrenie farby (pozri Color HEX

url

 

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Hodnota Atribútu je potom URL linka, ktorá je z detailu entitiy kliknuteľná ako hypertextový odkaz.

switcher

 

Tento parameter sa definuje ak je value_type „bool“. Hodnota Atribútu je potom vizuálny prepínač.

datetime

Tento parameter sa definuje ak je value_type „number“. Transformuje časovú pečiatku z UNIX formátu (Epoch formát)  do formátu požadovaného používateľom. Výstup je formátovaný na napr.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používa metódu formátovania z moment.js

duration

Tento parameter sa definuje ak je value_type „number“. Transformuje výsledok rozdielu časov v UNIX formáte (Epoch formát) na zrozumiteľné vyjadrenie časového rozdielu napr. 12:43:18 .

Výstup je formátovaný na napr.: „RRRR-MM-DDTHH:mm:ssZ“, používa metódu moment.js duration extension)

Dalším parametrom format môžete nastaviť očakávaný formát výstupu.

switch_profile_select

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Zobrazuje výber na zmenu profilov prepínača. Komponent bez oprávnení nie je aktívny a nemôže byť ovládaný používateľom.

dimming_profile_select

 

Tento parameter sa definuje ak je value_type „string“. Zobrazuje výber na zmenu profilov prepínača. Komponent bez oprávnení nie je aktívny a nemôže byť ovládaný používateľom.

attribute_rules

Tento parameter obsahuje podmienky pre modul pravidiel. Pozri: RuleEngine . Najčastejšie sa používa pri nastavovaní farebnej vizualizácií v závislosti od hodnoty Atribútu. 

Alebo napríklad pri interpretácii úrovne svietenia, kde sa farba určuje intervalom hodnôt.

controllable

Tento parameter umožňuje k aktívnym autorizačným prvkom vložiť podmienky dodatočnej autorizácie potrebnej priamo v definícií profilu používateľa pre aktívne použitia daného grafického prvku.

Ďalšími Parametrami „method“ a „command“ nastavujeme grafický prvok, ktorý má byť ovplyvnený. Podporované „command“ hodnoty sú:

  • dimming
  • switch

 

Rule Engine

Rule Engine nastaví atribút entity na základe definovaných pravidiel podmienok. Podmienkou môže byť pravidlo intervalu (napr.: (50,80]) alebo akákoľvek platná hodnota JSON na porovnanie (napr.: true, „notokstring“, 12, …)

  • ( <hodnota> , <hodnota> ) – otvorený interval
  • [ <hodnota> , <hodnota> ] – uzavretý interval (vrátane koncového bodu)

Zanechať komentár

CONTENTS