WorkSys

WorkSys

Did You Know?

Jednoduchosť WorkSys je najvyššou sofistikovanosťou

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Computed Atribúty digitálnych entít

Estimated reading: 4 minutes 61 views

Computed atribúty predstavujú ďalšiu možnosť ako rýchlo a bezprácne predprípravovať údaje už počas procesu ich spracovania do systému WorkSys. Ide o veľmi efektívny nástroj, ktorý umožňuje asynchrónne vypočítať hodnotu zo statických alebo nameraných poli.

Typickým príkladov použitia je napr. spotreba elektrickej energie v lokálnej mene, kde cez tarifné ceny a spotrebovanú energiu spočítame reálne finančné náklady.

Podobne je to napríklad pri výpočte OEE – Quality, kde cez pomer kvalitatívne zhodných vyrobených kusov / počet celkovo vyrobených kusov * 100,  vieme percentuálne vyjadriť hodnotu parametru.   

Určite sami viete nájť ďalšie použiteľné príklady apreto si v krátkosti ukážeme ako to do Typu Entity nadefinovať. Dôležité je si pripomenúť základné fakty:

 • je to aplikovateľné pre Atribúty s parametrom „type“ : „computed“    
 • do výpočtu poľa je možne zahrnúť len Atribúty s parametrom „type“ : „static“ alebo „type“ : „telemetry“
 • hodnoty sa počítajú asynchrónne, ale vždy sa dopočítajú, takže výpočet môže trvať niekedy  aj viac ako 1-2 sekundy
 • Je možne počítať aj s atribútmi iných entít, ale podmienko je aby Entity boli v rovnakej logickej línii (na tej istej, alebo vyššej úrovni).
Ak používate kontextový Atribút z aktuálnej inštancie Entity a výsledok výrazu závisí od jeho hodnoty a je potrebné ho vyhodnotiť pri každej zmene hodnoty, musíte do definície závislého atribútu pridať Parameter computed_attributes s odkazom na názov vypočítaného atribútu. 
 
Nasledovný príklad popisuje výpočet nákladov v lokálnej mene pri Entite elektromera, ktorý meria Atribút Total Energy. Atribúty v sekcii „computed_attributes“ určujú, že ktoré Computed polia sa majú dopočítať, ak sa zapíše hodnota do pola „total_energy“.

Poďme si pozrieť definície Atribútov vybraných polí obsiahnutých v computed_attributes.

				
					...
 "ee_dane_var_EUR": {
  "type": "computed",
  "unit": "€",
  "trans": {
   "en": "Taxes - var.part",
   "sk": "Dane - var.časť",
   "de": "Steuern - var. Teil",
   "cz": "Daně - var. část"
  },
  "evaluation": {
   "context": {
    "mega": 1000000
   },
   "entity_ids": {
    "tarify": 864
   },
   "expression": "(entity.attributes['total energy'] / mega) * tarify.attributes['ee_dane_var']"
  },
  "value_type": "number",
  "value_default": 0
 },
 },
				
			
				
					...
 "total_energy": {
  "type": "telemetry",
  "unit": "Wh",
  "trans": {
   "en": "Total Energy",
   "sk": "Celková Energia",
   "de": "Gesamtenergie",
   "cz": "Celková Energie"
  },
  "value_type": "number",
  "value_default": 0,
  "computed_attributes": {
   "ee_dane_var_EUR": {},
   "ee_total_power_kW": {},
   "ee_total_power_EUR": {},
   "ee_odchylka_var_EUR": {},
   "ee_poplatky_tps_EUR": {},
   "ee_poplatky_tss_EUR": {},
   "ee_obchodnik_var_EUR": {},
   "ee_komodita_dokup_EUR": {},
   "ee_total_power_target_kW": {},
   "ee_distribucia_el_njf_EUR": {},
   "ee_distribucia_var_vn_EUR": {},
   "ee_distribucia_straty_vn_EUR": {}
  }
...
				
			

Nasledujúci príklad ukazuje definíciu Atribútu s prepočtom na kW, tiež obsiahnutý Atribút v computed_attributes

				
					...
 "ee_total_power_kW": {
  "type": "computed",
  "unit": "kW",
  "trans": {
   "en": "Total Power in kW",
   "sk": "Celkový Výkon v kW"
  },
  "evaluation": {
   "context": {
    "kilo": 1000
   },
   "expression": "entity.attributes['total_power'] / kilo"
  },
  "value_type": "number",
  "value_default": 0
 },
...
				
			

V prípade potreby je možné cez Parameter „context“ definovť aj lokálne premennné (ako napr.  premennú kilo ).Samotný vzorec pre výpočet sa definuje pomocou Parametra „expression„.

				
					...
 "context": {
  "kilo": 1000
 },
 "expression": "entity.attributes['total_power'] / kilo"
...
   
				
			

Ak je potrebné zahrnúť do výpočtu Atribút inej ako definovanej entity, je možné použiť Parameter „entity_ids„, kde definujete ID vybranej Entity. (pozri nasledujúci obrázok.)

				
					...
  "entity_ids": {
   "tarify": 864
   },
...
   
				
			

V prípade ak tých entít potrebujete spracovať viac je možne pole „entity_ids“ definovať ako objekt s viacerými hodnotami. (Viď. nasledújúci obrázok)

				
					...
   "entity_ids": {
    "entities": [
     890,
     891,
     892,
     893,
     894,
     904,
     905
    ]
   },
...
   
				
			

Potom sa do Parametra „expression“ vo vzoroch zohľadní poradie objektov v defincii „entities„.

				
					...
   "expression": "(entities[0].attributes['total power'] + entities[1].attributes['total power'] + entities[2].attributes['total power'] + entities[3].attributes['total power'] + entities[4].attributes['total power'] + entities[5].attributes['total power'] + entities[6].attributes['total power'] + entities[7].attributes['total power']) / kilo"
...
				
			

Zanechať komentár

CONTENTS