WorkSys

WorkSys

Did You Know?

WorkSys simplicity is the ultimate sophistication

Softvér ako služba (SaaS)

Softvér ako služba ( Software as a Service = SaaS) je spôsob prevádzkovania softvéru, pri ktorom používa zákazník softvér formou služby prostredníctvom internetu. Jedná sa spravidla o podnikové aplikácie, ktoré sú poskytované na základe zmluvy. 

Zákazník tak nemusí nakupovať drahé technické vybavenie, žiadne softvérové licencie a nestará sa ani servre, systémy či dáta. Prevádzkovateľ softvéru poskytuje softvér ako službu, kde je tento poplatok jediný náklad na prevádzku.  

Prečo je SaaS výhodný

Softvér ako služba znižuje priame aj nepriame náklady na softvér, na IT kapacity s príslušným know-how (vrátane zastupitelností), na zariadenia a softvér pre tvorbu a skladovanie systémových a údajových záloh a pod.

Zásadnými a nespornými benefitmi WorkSys ako služby (SaaS) v porovnaní s lokálne inštalovaným systémom sú v dvoch oblastiach:

 • Ekonomické
  • Výrazne nižšie vstupné náklady v porovnaní s lokálnou inštaláciou.
  • Veľmi ľahko spočítateľnú a rýchlejšiu návratnosť voči lokálnym inštaláciám.
  • Žiadne nepredvídané náklady vyplývajúce z poruchy HW alebo SW. 
  • Ľahko plánovateľný a pravidelný náklad 
  • Žiadne ďalšie sekundárne náklady na prevádzku, ako napr. elektrická energia, prevádzka klimatizačných jednotiek serverovní, zálohových systémov (čo pri tomto množstve ukladaných údajov) nie je zanedbateľná položka a pod. 
 • Prevádzkové
  • Systém po zakúpení máte v krátkej dobe nastavený a pripravený používať.
  • Jeho nasadenie vo firme nepotrebuje žiadne lokálne IT zdroje ani kapacity.
  • Súčasťou prevádzkového poplatku (subrciption) sú aj priebežné vylepšenia systému ako z pohľadu bezpečnosti, tak z pohľadu nových rozširujúcich sa funkčností systému
  • O bezpečnosť údajov sa stará samotné dátové centrum, ktoré prevádzkuje servre a systémy a ktoré spĺňa prísne normy napr. ISO27001, IS9001, ISO14001. Bezpečnosť dátových centier poskytujúcich SaaS, je mnohokrát väčšia ako pri lokálnych on-premise riešeniach.

.