WorkSys

WorkSys

Did You Know?

We design Worksys for users so that the user clicks as little as possible.

Pripojiteľnosť a prepojiteľnosť zariadení a softvéru

Prepojiteľnosť a pripojiteľnosť existujúcich zariadení a softvéru je v čase digitalizácie jednou z najväčších výziev. Prináša totiž najväčší potenciál efektivity a úspor. Svojou podstatou ide o budovanie inteligentných a IIoT ekosystémov firmy dlhodobým a udržateľným spôsobom. Pripojením existujúcich zariadení a existujúceho softvéru do jedného funkčného celku sa vytvára Digitálny ekosystém.

Jednotlivé čiastočné, väčšie alebo menšie, či pokročilé riešenia získavajú novú hodnotu v digitálnom ekosystéme tým, že sa navzájom dátovo, alebo funkčne  obohacujú. Spoločne tým vytvárajú a prinášajú novú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu. Centralizáciou relevantných údajov v digitálnom ekosystéme na jedno miesto zvyšujú transparentnosť procesov vo firme, ich dostupnosť a zrozumiteľnosť a hlavne umožňuje sledovať ich vzájomné súvzťažnosti a včas prijímať správne rozhodnutia odvodené z údajových faktov. 

Digitálny Ekosystém

 • je skupina vzájomne prepojených informačných a digitálnych technologických riešení, ktoré môžu fungovať ako jeden celok.
 • tvoria dodávatelia, partneri pre riešenie, aplikácie, poskytovatelia dátových služieb tretích strán a všetky príslušné technológie.
 • predstavuje jeden z hlavných cieľov digitalizácie, lebo umožňuje cez údaje na jednom mieste sledovať vzájomné vzťahy zariadení, procesov a osôb bez ohľadu na ich pôvod či miesto vzniku.
 • takto umožňuje rýchlo a efektívne odhaliť procesné čí systémové súvislosti a tým identifikovať nové potenciály úspor, či zvýšenej efektivity. 

Pripájania a prepájanie (integrácia) - miesta napojenia

Architektúra systému WorkSys poskytuje dostatok integračných možnosti, aby bol vybraný najhodnejší a najefektívnejší variant. Ako vidno z obrázku, je systémy možné napojiť na:

 • EDGE vrstvu (HW na úrovni shopfloor-u – vrstva č.1),
 • API rozhrania aplikačnej vrstvy (API gateway – vrstva č.5).   

Kľúčovým faktorom však ostáva správna voľba vývojového prostredia (frameworku) z nasledovných dôvodov. Rýchlosť a flexibilita vývoja a z toho vyplývajúca cena rozhrania. Schopnosť spracovávať veľké množstvo údajov za sekundu (čo je vo svete IIoT prirodzená požiadavka). Ľahký prevádzkový monitoring rozhrania a v neposlednom rade, s logicky rastúcou kompetenciu firmy možnosť udržiavať a rozširovať rozhrania vo vlastnej réžii.   

Z uvedených dôvodov používame rýchly a efektívny JavaScript framework na tvorbu potrebných integračných väzieb vizuálnym programovacím rozhraním dizajnovaným primárne pre Internet of Things (IoT).

Základné  výhody JavaScript vývojového prostredia (framework), okrem faktu, že ide o jeden z najrozšírenejších programovacích jazykov, sú nasledovné vlastnosti:

 • Open-Source (MIT) = žiadne licenčné poplatky 
 • Žiadna ďalšie softvérové závislosti
 • Podporujúce mobilné zariadenia
 • Nízke hardvérové nároky s vysokým výkonom
 • Podporujúce aj EDGE zariadenia (malá „krabička“ pri priemyselných zariadeniach)
 • Ukazovateľ prevádzky v reálnom čase
 • Veľká sada už pripravených sofvérových komponentov
 • V kombináciou s vhodným EDGE zariadením schopnosť integrovať aj ďalšie komunikačné protokoly:
  • RS232
  • Modbus (RS485)
  • OPC-UA
  • HTTP / HTTPS
  • MQTT
  • ďalšie komunikačné štandardy

A všetky tieto vlastnosti a výhody sú zachované aj pri dodržaní dátovej či procesnej bezpečnosti prenosu a správy údajov. Počítačová, či dátová bezpečnosť je aj v riešení WorkSys jedným z hlavných cieľov produktu a riešenia. 

Záver

Ako nám už dlhšie dokazuje prax, dobre a efektívne postavená integrácia prináša svoje nesporné benefity. Vďaka dobre vybranému vývojovému prostrediu zabezpečí rýchle, cenovo efektívne programové riešenie, aplikovateľné priamo v blízkosti výrobných zariadení, alebo cez prepojenie cloudových riešení. Najdôležitejšie benefity sú však:

 • Pomáha spájať samostatné aplikácie na jednej platforme bez ohľadu na dodávateľa či značku
 • Pomáha sa pripojeným (integrovaným)  aplikáciám vzájomne dátovo a aj funkčne obohacovať
 • Pomáha rýchlo integrovať a adaptovať všetky HW a SW novinky a tým ponechať slobody výberu dodávateľa na používateľovi riešenia
 • Pomáha integrovaným aplikáciám využiť komplexnejšie štandardy
 • Umožňuje zachovať princíp nahraditeľnosti komponentu, hardvéru alebo softvéru, bez straty celkovej funkčnosti riešenia